PRIVACYVERKLARING TEN OPZICHTE VAN ONZE KLANTEN

Verwerkingsverantwoordelijke Plumoo cvba-so, Hoogstraat 59, 8470 Gistel, tel. nr 059/43 88 83, plumoo@telenet.be, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Wij voldoen aan de GDPR wetgeving.

VERWERKINGSDOELEINDEN

Plumoo cvba-so verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor:

 • Klantenbeheer
 • Centrale administratie
 • Algemene sturing van de onderneming, incl. rendabiliteitsopvolging
 • Risicobeheer, fraudebestrijding & compliance
 • Controle en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening
 • Facturatie

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) vitaal belang en (d) noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigd belang om te ondernemen. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met derde partijen. Door met hen een verwerkersovereenkomst te sluiten, legt Plumoo cvba-so heel duidelijke krijtlijnen op waarvoor en waarbinnen uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit verloopt telkens binnen de Europese Economische Ruimte

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Sodexo
 • Advani (D-Plan)
 • Verzekeringsmakelaar Van Breda
 • IT-bedrijf Vanhinsberg

Plumoo cvba-so garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Hiervoor beschikt Plumoo c-vba-so over de nodige documenten ter staving.

BEWAARPERIODE

Plumoo cvba-so zal uw persoonsgegevens enkel bewaren zolang Plumoo deze gegevens nodig heeft voor de uitvoering van haar taken en behartiging van haar belangen.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Deze termijn behelst 5 jaar.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: plumoo@telenet.be.

Hierbij moet het steeds duidelijk zijn voor de verwerkingsverantwoordelijke over welke persoon dit gaat. Hiervoor wordt ev. een kopie van identiteit gevraagd.

DIRECT MARKETING

De werkgever verwerkt de gegevens niet met het oog op direct marketing noch verstrekt de werkgever deze gegevens van dit doeleinde aan derden, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de klant.

KLACHTEN

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

OPENINGSUREN:

  Maandag 08u30 – 12u30
  Dinsdag 13u00 – 17u30
  Woensdag 08u30 – 12u30
  Donderdag 13u00 – 17u30
  Vrijdag 08u30 – 12u30

Een afspraak maken?

Hoogstraat 59
8470 Gistel